Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

společnosti UNITY!cx s.r.o., se sídlem Praha 4, Pod Lázní 1028/12, PSČ 14000, IČ: 28519876, DIČ: CZ28519876, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 147581, info@unity.cx (dále též jen „Prodávající“)

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
  1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran, tj. Prodávajícího a jakékoli jiné fyzické či právnické osoby, která je zákazníkem Prodávajícího (dále též jen „Zákazník“), vzniklé na základě či v souvislosti se Zákazníkovým nákupem zboží (zejména fanouškovských předmětů, textilu a suvenýrů) ze sortimentu Prodávajícího nabízeného v internetovém obchodě provozovaném Prodávajícím na internetových stránkách https://fanshop.ceskyflorbal.cz a příslušných subdoménách https://sff.fanshop.ceskyflorbal.cz, https://cf.fanshop.ceskyflorbal.cz, https://ms.fanshop.ceskyflorbal.cz (dále též jen
  „Zboží“; internetový obchod provozovaný Prodávajícím na internetových
  stránkách https://fanshop.ceskyflorbal.cz se všemi příslušnými subdoménami https://sff.fanshop.ceskyflorbal.cz, https://cf.fanshop.ceskyflorbal.cz, https://ms.fanshop.ceskyflorbal.cz dále též jen „E-shop“).
  1.2. Je-li Zákazník spotřebitelem, řídí se veškeré právní vztahy vzniklé mezi Prodávajícím a Zákazníkem, které nejsou těmito VOP upravené, příslušnými ustanoveními v
  České republice aktuálně platných obecně závazných právních předpisů, zejména zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, (dále jen „Občanský zákoník“) a
  zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, (dále jen „Zákon
  o ochraně spotřebitele“). Pro účely VOP se spotřebitelem rozumí člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá s Prodávajícím smlouvu nebo s ním jinak jedná (dále též jen „Spotřebitel“). Hovoří-li tyto VOP o Zákazníkovi a není-li pojem Zákazník v konkrétním případě blíže specifikován, má se tím na mysli jak Zákazník, který je Spotřebitelem, (dále též jen „Zákazník – Spotřebitel“) tak Zákazník, který není Spotřebitelem.
  1.3. Není-li Zákazník Spotřebitelem, řídí se veškeré právní vztahy vzniklé mezi Prodávajícím a Zákazníkem, které nejsou těmito VOP upravené, příslušnými ustanoveními v České republice aktuálně platných obecně závazných právních předpisů, zejména Občanského zákoníku, s výjimkou těch, předmětem jejichž úpravy je ochrana Spotřebitele.
  1.4. Ustanovení VOP upravující práva Spotřebitele se týkají pouze Zákazníka v postavení Spotřebitele a Zákazník, který není Spotřebitelem, není v žádném případě oprávněn se takových práv domáhat.
  1.5. Tyto VOP tvoří nedílnou součást kupní smlouvy, na jejímž základě prodává Prodávající Zákazníkovi Zboží (dále jen „Smlouva“). Učiněním objednávky Zboží Zákazník stvrzuje, že se s VOP seznámil, a to v dostatečném předstihu před uzavřením Smlouvy, že s nimi souhlasí a je jimi vázán, to vše v celém jejich rozsahu a ve znění, v jakém byly zveřejněny na webu E-shopu v okamžiku učinění objednávky Zákazníkem. 1.6. Ustanovením odst. 1.5. VOP není dotčeno právo smluvních stran sjednat si ve Smlouvě ujednání od VOP odlišná, která mají v takovém případě přednost.
  1.7. VOP jsou vyhotoveny a Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Smluvní dokumentaci archivuje Pronajímatel v elektronické podobě (ledaže je Smlouva uzavřena v jiné formě), třetím osobám je nepřístupná.
  1.8. Zákazník výslovně souhlasí s případným použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání Smlouvy; náklady s tím spojené (tj. na internetové připojení, telefonní hovory apod.) si hradí Zákazník sám, a to dle podmínek, které si sjednal s dodavateli předmětných služeb. Prodávající výlučně v souvislosti s použitím některého z prostředků komunikace na dálku Zákazníkovi žádné poplatky neúčtuje.

 2. NABÍDKA ZBOŽÍ
  2.1. V E-shopu nabízí Prodávající k prodeji Zboží tam zobrazené.
  2.2. Cena Zboží nabízeného v E-shopu je smluvní a vždy uvedena včetně daně z

page1image37498112 page1image37496384 page1image37498880 page1image37498688page1image37493504 page1image37492544page1image37495424page1image37495808page1image37497344

přidané hodnoty ve výši dle aktuálně platných právních předpisů a veškerých

souvisejících poplatků (to vše společně dále též jen „Cena“). Prodávající však upozorňuje a Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že Cena nezahrnuje případné náklady spojené s balením a dodáním Zboží, které mohou být v závislosti na způsobu dodání zboží Zákazníkovi Prodávajícím dodatečně účtovány. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním Zboží jsou rovněž uvedeny na webu E-shopu.

2.3. Nabídka Zboží a jeho Cena zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány na webu E-shopu; tím není dotčena možnost, aby Prodávající uzavřel Smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu nabídky Zboží a/nebo Ceny na webu E-shopu, a to kdykoli a zcela dle svého uvážení.

2.5. Prodávající na tomto místě upozorňuje, že v nabídce Prodávajícího se nachází rovněž Zboží, které může být vyrobeno či upraveno podle přání Zákazníka či pro jeho potřebu (jako např. fanouškovský dres či jiný fanouškovský předmět opatřený jménem a číslem Zákazníka, jím vybraného hráče nebo jiným jménem či číslem dle výběru

Zákazníka; dále též jen „Personalizované zboží“) a jehož nákup se v některých případech řídí jiným režimem, než nákup ostatního Zboží (viz dále v textu těchto VOP). 2.6. Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že veškeré nabídky prodeje Zboží umístěné na webu E-shopu jsou nezávazné a Prodávající je dle svého uvážení oprávněn Smlouvu případně neuzavřít, a to především (i) se Zákazníkem, na jehož straně došlo v minulosti k porušení některé z povinností plynoucích pro něj ze smlouvy s Prodávajícím (vč. porušení obchodních podmínek tvořících součást takové smlouvy), zejména pak se Zákazníkem, který si nepřevzal objednané Zboží či v případě, kdy (ii) Zákazník objedná Zboží za nesprávně zveřejněnou Cenu (v důsledku chyby, omylem či z důvodu technických potíží při provozu webu E-shopu). Využije-li Prodávající v konkrétním případě svého práva Smlouvu neuzavřít, bude o tom Zákazník informován neprodleně po učinění objednávky.

 1. AKČNÍ NABÍDKY, SLEVOVÉ KUPONY A JINÉ MARKETINGOVÉ AKCE
  3.1. Případné akční Ceny platí pouze do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů
  akčního Zboží, po dobu časově určenou nebo do oznámení Prodávajícího o ukončení příslušné akce. Slevy Zboží v akci, akční nabídky ani případné osobní slevy nelze kombinovat a sčítat, neuvede-li Prodávající v konkrétním případě předem písemně jinak. Prodávající si vyhrazuje právo bez udání důvodu upravovat či rušit slevové kupony, věrnostní slevy a podobné akční nabídky.
  3.2. Při tvorbě objednávky je Zákazníkům umožněno zadání slevového kódu poskytnutého Prodávajícím v souladu s jeho pravidly. Neuvede-li Prodávající v konkrétním případě jinak, slevový kód není možné (i) uplatňovat opakovaně, (ii) kombinovat s jinými slevami, (iii) uplatňovat na zlevněné Zboží či Zboží ve výprodeji.
  3.3. Odstoupí-li Zákazník od Smlouvy nebo dojde-li z jiného důvodu k vrácení Zboží, při jehož nákupu byl využit slevový kupón, má Zákazník nárok na vrácení pouze těch peněžních prostředků, které za Zboží v daném případě skutečně uhradil.
  3.4. Nevyužije-li Zákazník slevového kupónu v době jeho platnosti, není oprávněn požadovat
  po Prodávajícím jakoukoli kompenzaci.
  3.5. Na dárky poskytované Prodávajícím zdarma se nevztahuje žádná záruka a v souvislosti s nimi není možné uplatňovat jakákoliv práva z odpovědnosti za vady.
  3.6. V případě, že Zákazník využije marketingové množstevní akce pořádané Prodávajícím, v rámci které může Zákazník vedle jím zakoupeného (hlavního) Zboží získat také vedlejší Zboží za sníženou cenu či zcela zdarma (např. akce 1+1 zdarma, 2+1 zdarma, dárek zdarma při nákupu nad určitou hodnotu, dárek zdarma při nákupu určitého Zboží, 1+1 za polovinu Ceny apod.) a následně odstoupí od Smlouvy nebo dojde z jakéhokoli jiného důvodu k vrácení Zboží nakoupeného v rámci takové marketingové množstevní akce, je Zákazník povinen vrátit Prodávajícímu vždy jak Zboží hlavní, tak také veškeré vedlejší Zboží, které od Prodávajícího obdržel, to vše ve stavu dle odst. 10.6., resp. 11.5. těchto VOP.

 2. OBJEDNÁVKA ZBOŽÍ

page2image37499456 page2image37494656page2image37496960 page2image37495040page2image37492352 page2image37500224

4.1. Nabídka Zboží zveřejněná na webu E-shopu není návrhem na uzavření jakékoli

smlouvy.
4.2. Zákazník bere na vědomí, že za návrh Smlouvy je považována objednávka Zboží učiněná Zákazníkem (dále též jen „Objednávka“).
4.3. Objednávku činí Zákazník předně prostřednictvím E-shopu, přičemž před
samotným odesláním Objednávky je Zákazníkovi umožněna kontrola a oprava chyb vzniklých při zadávání dat. V rámci E-shopu provádí Zákazník Objednávku, tj. vyplňuje a zasílá objednávkový formulář, (i) prostřednictvím svého uživatelského účtu na základě své
předchozí registrace na webu E-shopu (dále též „Uživatelský účet“) a/nebo (ii) přímo, bez předchozí registrace, prostřednictvím webového rozhraní E-shopu.
4.4. Objednávku je možné učinit také prostřednictvím e-mailové zprávy zaslané na e- mailovou adresu fanshop@ceskyflorbal.cz.
4.5. Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že každá jeho Objednávka je (bez ohledu na způsob, jakým je učiněna) považována za závaznou a Zákazník se učiněním Objednávky mj. zavazuje k úhradě Ceny za objednané Zboží a jeho převzetí.
4.6. Objednává-li Zákazník Zboží jinak, než prostřednictvím E-shopu, je povinen uvést v Objednávce následující údaje:
4.6.1. v případě Zákazníka - Spotřebitele – jméno a příjmení, bydliště, e-mailovou
adresu a případně též telefonní číslo;
4.6.2. v případě Zákazníka, který není Spotřebitelem - název firmy, sídlo, IČ,
případně DIČ, e-mailovou adresu a případně též telefonní či faxové číslo;
4.6.3. název objednávaného Zboží a jeho bližší popis pro rozlišení (zejm. je-li
Zboží prodáváno ve vícero variantách či velikostech);
4.6.4. množství objednávaného Zboží;
4.6.5. dodací adresu (liší-li se od adresy bydliště/sídla) – nebude-li tato uvedena,
bude Zboží dodáno na adresu bydliště/sídla;
4.6.6. den dodání Zboží, dohodne-li se Zákazník s Prodávajícím odlišně od těchto VOP; 4.6.7. jméno, příjmení a podpis osoby oprávněné za Zákazníka jednat, případně
také otisk razítka Zákazníka (umožňuje-li to forma Objednávky);
4.6.8. jméno a příjmení kontaktní osoby (nebude-li tento údaj uveden, má se za to, že
k převzetí dodávaného Zboží je oprávněn Zákazník, popřípadě jakýkoli
jeho zaměstnanec).
4.7. Nebude-li Objednávka obsahovat náležitosti dle předchozího odstavce, je považována za neúplnou. Prodávající se v takovém případě pokusí kontaktovat Zákazníka a vyzvat ho k odstranění nedostatků Objednávky. Objednávka se považuje za úplnou okamžikem, kdy bude Zákazníkovi doručena e-mailová zpráva Prodávajícího potvrzující úplnost Objednávky.
4.8. Při provádění Objednávky, resp. při registraci Uživatelského účtu, je Zákazník povinen uvádět veškeré údaje správně a pravdivě. Údaje Uživatelského účtu je Zákazník povinen při jakékoli jejich změně neprodleně aktualizovat. Veškeré údaje uvedené Zákazníkem v rámci Uživatelského účtu či při a/nebo v souvislosti s prováděním Objednávky jsou Prodávajícím považovány za pravdivé, aktuální a správné.

 1. SMLOUVA
  5.1. Smlouvou se Prodávající mj. zavazuje odevzdat Zákazníkovi Zboží, které je předmětem koupě a umožnit mu nabýt k němu vlastnické právo a Zákazník se mj. zavazuje Zboží převzít a zaplatit za něj Prodávajícímu Cenu.
  5.2. K uzavření Smlouvy mezi Prodávajícím a Zákazníkem dochází okamžikem, kdy je Zákazníkovi doručena e-mailová zpráva Prodávajícího potvrzující přijetí Objednávky (v této emailové zprávě zašle Prodávající Zákazníkovi také kopii VOP).
  5.3. Prodávající si vyhrazuje právo požadovat dodatečné potvrzení Objednávky Zákazníkem; Smlouva je v takovém případě uzavřena až okamžikem opětovného potvrzení Objednávky Zákazníkem. Nepotvrdí-li Zákazník opětovně Objednávku do 2 pracovních dnů od žádosti Prodávajícího, Prodávající Objednávku automaticky stornuje a Smlouva nebude uzavřena.

 2. UŽIVATELSKÝ ÚČET
  6.1. Přístup k Uživatelskému účtu Zákazníka je zabezpečen uživatelským jménem a

page3image37500800 page3image37501376page3image37501760 page3image37501952page3image37501568page3image37502144 page3image37502336

heslem. Zákazník je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k

přístupu do Uživatelského účtu.
6.2. Zákazník není oprávněn umožnit využívání Uživatelského účtu třetím osobám.
6.3. Prodávající si vyhrazuje právo na zrušení Uživatelského účtu Zákazníka, a to především v případě jeho nevyužívání po dobu delší 3 let či v případě porušení některé z povinností Zákazníka spojených s Uživatelským účtem či pro něj plynoucích zejména z jakékoli smlouvy uzavřené s Prodávajícím (včetně obchodních podmínek tvořících její součást).
6.4. Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že jeho Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Prodávajícího či třetích osob.
6.5. Prodávající v žádném případě neodpovídá za žádnou újmu vzniklou případně Zákazníkovi v důsledku porušení jakékoli jeho povinnosti dle tohoto čl. 6. VOP.

7. DODACÍ PODMÍNKY
7.1. Způsob dodání Zboží je z možností určených Prodávajícím volen Zákazníkem v průběhu vytváření Objednávky.
7.2. Zákazník je povinen dodávané Zboží převzít. Zboží zakoupené v E-shopu může
být Zákazníkovi dodáno některým z následujících způsobů:
7.2.1. osobním převzetím v partnerské prodejně Prodávajícího provozované v Síni slávy Českého hokeje nacházející se v Galerii Harfa (1. patro), na adrese Českomoravská 2420/15a, 190 93 Praha 9 (dále též jen „Síň slávy“); nebo
7.2.2. na dobírku prostřednictvím společnosti Direct Parcel Distribution CZ s.r.o.,
IČ: IČ:61329266 (dále jen „DPD“) – tuto formu dodání je však možné využít pouze
při doručování Zboží v rámci České republiky;
7.2.3. zasláním na Zákazníkem uvedenou adresu v České republice či na Slovensku, a
to prostřednictvím společnosti DPD – v takovém případě je vyžadována platba za
Zboží předem;
7.2.4. prostřednictvím služby DPD Point poskytované společností DPD, tj.
doručením objednaného Zboží na výdejní místo, které si Zákazník v
průběhu Objednávky zvolí - v takovém případě je vyžadována platba za Zboží předem; 7.2.5. zasláním na Zákazníkem uvedenou adresu v zahraničí, a to
prostřednictvím společnosti Česká pošta, s. p., IČ: 47114983 – v takovém případě je vyžadována platba za Zboží předem.
7.3. Dodací lhůta se řídí předně údajem o dostupnosti Zboží uvedeným v E-shopu
u konkrétního typu Zboží. Zboží, které má Prodávající skladem, je obvykle expedováno 1- 3 pracovní dny po obdržení Objednávky či platby (je-li zvolena či vyžadována
platba předem), obvyklá doba dodání Zboží Zákazníkovi činí 1 – 2 pracovní dny ode
dne expedice. U Zboží, které Prodávající skladem nemá se předpokládaná doba expedice a následného dodání Zboží prodlužuje o dobu uvedenou v údaji o dostupnosti Zboží. O tom, že Zboží bylo expedováno je Zákazník informován e-mailovou zprávou. 7.4. Není-li zakoupené Zboží možné dodat v uvedené dodací lhůtě, Prodávající o
této skutečnosti Zákazníka neprodleně vyrozumí, a to společně s informací o
náhradním termínu dodání objednaného Zboží, případně nabídne Zákazníkovi náhradní (srovnatelné) Zboží. Zákazník je v takovém případě oprávněn náhradní termín dodání či náhradní Zboží neakceptovat a namísto toho od Smlouvy odstoupit.
7.5. Zákazník je povinen Prodávajícího prokazatelně a včas informovat o změně místa dodání objednaného Zboží nebo kontaktní osoby. Prodávající v žádném případě neodpovídá za škodu způsobenou nesprávným nebo opožděným dodáním Zboží, bylo-li takové dodání Zboží způsobeno z důvodu nesplnění této povinnosti Zákazníka.
7.6. V případě, že z důvodů na straně Zákazníka je nutné opakované dodání Zboží
nebo dodání jiným způsobem, než který Zákazník zvolil v Objednávce, je Zákazník povinen uhradit veškeré náklady spojené s takovým dodáním.
7.7. Zvolil-li Zákazník osobní převzetí Zboží v Síni slávy, bude Prodávajícím
informován, jakmile bude Zboží připraveno k vyzvednutí. Nevyzvedne-li si Zákazník Zboží objednané k osobnímu odběru do 14 dnů ode dne, kdy bylo Zákazníkovi na jeho e- mailovou adresu zasláno oznámení o tom, že Zboží je připraveno k vyzvednutí a nedohodne-li se Zákazník s Prodávajícím v konkrétním případě jinak, Prodávající

Objednávku Zákazníka stornuje a Smlouva se bez dalšího ruší.

7.8. Při převzetí Zboží od přepravce je Zákazník povinen zkontrolovat stav zásilky (zejm. neporušenost obalu zásilky, počet balíků) a v případě jakýchkoliv závad tyto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu nasvědčujícímu neoprávněnému vniknutí do zásilky není Zákazník povinen zásilku od přepravce převzít.

8. PLATBA ZA ZBOŽÍ
8.1. Způsob platby za Zboží je z možností určených Prodávajícím volen Zákazníkem
při vytváření Objednávky. Prodávající nepožaduje od Zákazníka zálohu ani jinou obdobnou platbu, v odůvodněných případech však Prodávající požaduje platbu za Zboží předem.
8.2. Zákazník bere na vědomí a souhlasí, že v případě dodání zakoupeného Zboží na místo určené Zákazníkem je Zákazník povinen uhradit Prodávajícímu společně s Cenou za Zboží také náklady spojené s balením a dodáním Zboží na určené místo; výše těchto nákladů je určena dle cen uvedených ke dni učinění Objednávky na webu E-shopu. Není- li dále uvedeno výslovně jinak, Cenou se rozumí i náklady spojené s balením a dodáním Zboží.
8.3. Cenu za Zboží je možné uhradit:
8.3.1. v hotovosti či platební kartou na dobírku při převzetí od přepravce; nebo
8.3.2. bezhotovostním převodem na účet Prodávajícího č. 2901098876/2010 pro
Českou republiku – zvolí-li Zákazník tento způsob platby a nebudou-li peněžní prostředky odpovídající Ceně za Zákazníkem objednané Zboží připsány na účet Prodávajícího do 7 pracovních dní ode dne učinění Objednávky, Prodávající Objednávku Zákazníka stornuje a Smlouva se bez dalšího ruší; nebo
8.3.3. bezhotovostně platební kartou přes internet (v takovém případě dochází k zúčtování dle podmínek příslušné banky a/nebo provozovatele příslušné platební karty); nebo
8.3.4. prostřednictvím služby Paypal (v takovém případě dochází k zúčtování
dle podmínek provozovatele služby Paypal) – tento způsob úhrady Ceny za Zboží
lze zvolit pouze v případě, že je Zboží objednáváno do zahraničí,

page5image37500608page5image37497152page5image37496576page5image37502720page5image37545536

přičemž v případě způsobu platby dle pododst. 8.3.3, 8.3.4. či 8.3.5 VOP bude
Zboží Prodávajícím expedováno až po připsání platby na jeho bankovní účet.
8.4. Prodávající upozorňuje, že od Zákazníka, který si v minulosti nepřevzal Zboží objednané na dobírku či za objednané Zboží neuhradil Cenu, bude Prodávající při každé další Objednávce požadovat platbu předem s tím, že objednané Zboží bude expedováno či Zákazníkovi předáno až poté, kdy budou peněžní prostředky odpovídající celé Ceně za Zboží uhrazeny Prodávajícímu (tj. po připsání na bankovní účet Prodávajícího). Nebude-li v takovém případě Cena za objednané Zboží Zákazníkem uhrazena do 15 dní ode dne učinění Objednávky, Zákazníkova Objednávka bude Prodávajícím automaticky stornována a Smlouva se bez dalšího ruší.

8.5. Prodávající si dále vyhrazuje právo vyžadovat po Zákazníkovi, který má vůči Prodávajícímu neuhrazené dluhy po splatnosti nebo takové dluhy v minulosti měl, platbu v hotovosti při předání Zboží nebo platbu předem převodem na účet Prodávajícího. Pokud Zákazník tuto podmínku neakceptuje, vyhrazuje si Prodávající právo dodat mu objednané Zboží až poté, co veškeré své dluhy vůči Prodávajícímu uhradí a takové jednání nemůže být považováno za prodlení Prodávajícího s dodáním Zboží či porušení jakékoli jeho jiné povinnosti.
8.6. Prodávající dále upozorňuje, že objedná-li si Zákazník Personalizované zboží,
bude Prodávající vyžadovat platbu Ceny za takové Personalizované zboží předem. Výroba objednaného Personalizovaného zboží bude zahájena až poté, kdy budou peněžní prostředky odpovídající celé Ceně za Personalizované zboží uhrazeny Prodávajícímu (tj. po připsání na bankovní účet Prodávajícího). Nebude-li Cena za objednané Personalizované zboží Zákazníkem uhrazena do 15 dní ode dne Objednávky, Prodávající Zákazníkovu Objednávku automaticky stornuje a Smlouva se bez dalšího ruší.
8.7. V případě platby Ceny bezhotovostním převodem je Zákazník vždy povinen
uvést variabilní symbol, kterým je číslo Objednávky. Cena se v takovém případě považuje za uhrazenou okamžikem připsání odpovídajících peněžních prostředků na

page5image37536128 page5image37545152page5image37540352page5image37545728page5image37546496page5image37546304page5image37539968 page5image37544768page5image37544960 page5image37548416page5image37539776 page5image37549376page5image37534720page5image37524928page5image37523968

účet Prodávajícího. Neuvede-li Zákazník variabilní symbol či neuvede-li jej správně,

je Prodávající oprávněn pozdržet expedici Zboží až do doby, kdy bude platba Zákazníka s jistotou identifikována a takové pozdržení expedice Zboží nemůže být v žádném
případě považováno za prodlení Prodávajícího s dodáním Zboží či porušení jakékoli jeho jiné povinnosti.

8.8. Daňový doklad - faktura a případné další doklady budou Zákazníkovi předány společně se Zbožím, případně zaslány po zaplacení celé Ceny za Zboží na jeho e- mailovou adresu.
8.9. Dohodne-li se Prodávající se Zákazníkem, že Cena za Zboží bude Zákazníkem uhrazena až na základě Prodávajícím vystavené faktury, je Cena splatná do 7 dnů od dodání Zboží Zákazníkovi nebo do data splatnosti uvedeného na vystavené faktuře (dle toho, který z okamžiků je pozdější).

8.10. Zákazník je oprávněn do data splatnosti daňový doklad - fakturu vrátit (tj. prokazatelným způsobem doručit Prodávajícímu), obsahuje-li daňový doklad nesprávné cenové údaje nebo chybí-li některá z jeho zákonných náležitostí. Spolu s vráceným daňovým dokladem je Zákazník povinen písemně specifikovat vady, které dle jeho názoru daňový doklad vykazuje. V případě, že je daňový doklad skutečně vystaven chybně, vystaví Prodávající Zákazníkovi nový daňový doklad. Povinnost Zákazníka zaplatit Cenu ve lhůtě splatnosti uvedené na původním daňovém dokladu tím není dotčena, ledaže vada daňového dokladu spočívá v nesprávně určené výši Ceny (v takovém případě počíná běžet lhůta splatnosti daňového dokladu ode dne doručení opraveného daňového dokladu Zákazníkovi).
8.11. V případě prodlení Zákazníka se zaplacením Ceny (její části) ztrácí Zákazník nárok na slevy, které mu Prodávající případně poskytl; Zákazník, který není Spotřebitelem, je současně povinen uhradit Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
8.12. Prodávající je povinen vystavit Zákazníkovi účtenku a zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online. V případě technického výpadku nejpozději do 48 hodin. Zákazník souhlasí s vystavením daňového dokladu v elektronické podobě.

page6image37525120 page6image37522432page6image37522048
 1. VÝMĚNA ZBOŽÍ
  9.1. Prodávající nabízí Zákazníkovi v případě nesprávného výběru Zboží (např. nevhodná velikost apod.) možnost výměny zakoupeného Zboží, a to za předpokladu, že to Prodávajícímu dovolí dostupnost nově požadovaného Zboží a jeho skladové
  zásoby. Zakoupené Zboží však musí být vráceno Prodávajícímu zpět nepoškozené, nepoužité,
  úplné, neopotřebené, neprané a stejné velikosti, v originálním neporušeném balení, včetně všech identifikačních štítků a spolu s daňovým dokladem - fakturou.
  9.2. Vyměnit nelze Zboží, které se v průběhu jeho přepravy zpět Prodávajícímu poškodí v důsledku volby nevhodného obalu ze strany Zákazníka.
  9.3. Veškeré náklady spojené s takovou výměnou Zboží nese v plné výši Zákazník.

 2. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
  10.1. Prodávající je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že:
  10.1.1.se Zákazník ocitne v prodlení s úhradou Ceny a toto své prodlení nenapraví ani v dodatečné lhůtě 7 dní ode dne, kdy k tomu byl Prodávajícím vyzván (toto ujednání se uplatní v případě, kdy jiné ustanovení těchto VOP nespojuje
  s neprovedením platby za Zboží zrušení Smlouvy); a/nebo
  10.1.2. se Zákazník ocitne v prodlení s převzetím objednaného Zboží a toto své
  prodlení nenapraví ani v dodatečné lhůtě 7 dní ode dne, kdy k tomu byl
  Prodávajícím vyzván (toto ujednání se uplatní v případě, kdy jiné ustanovení těchto VOP nespojuje s nepřevzetím objednaného Zboží zrušení Smlouvy); a/nebo
  10.1.3. výjimečně dojde k situaci, kdy Prodávající nebude z důvodu na straně třetích osob či vyšší moci schopen dodat objednané Zboží za sjednaných podmínek; a/nebo 10.1.4. v době od uzavření Smlouvy do expedice objednaného Zboží dojde k
  výrazným změnám cen dodavatele Zboží a/nebo cen přepravy Zboží a/nebo
  Prodávající zjistí, že Zboží bylo omylem nabízeno za chybnou cenu a Zákazník

neakceptoval odpovídající změnu Smlouvy (tedy zvýšení Ceny Zboží či nákladů na

přepravu) a ani nedošlo k jiné dohodě mezi Prodávajícím a Zákazníkem.
10.2. Zákazník je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že se Prodávající ocitne v prodlení s dodáním Zboží a toto své prodlení nenapraví ani v dodatečné lhůtě 15 dní ode dne, kdy k tomu byl Zákazníkem vyzván.
10.3. Ujednáním dle odst. 10.1. a 10.2. VOP není dotčena možnost smluvních stran odstoupit od Smlouvy z důvodů stanovených zákonem či jiným ustanovením VOP. Zákazník, který není Spotřebitelem, však není v žádném případě oprávněn od Smlouvy odstoupit výlučně z důvodu, pro který to právní předpisy umožňují Spotřebiteli.
10.4. Nestanoví-li zákon či VOP v konkrétním případě jinak, každé odstoupení od Smlouvy musí mít písemnou formu a musí v něm být uveden důvod odstoupení, přičemž písemný projev vůle odstoupit od této Smlouvy musí být druhé straně Smlouvy prokazatelně doručen. Okamžikem doručení projevu vůle odstoupit od této Smlouvy druhé smluvní straně se Smlouva od počátku ruší.
10.5. Prodávající upozorňuje a Zákazník bere na vědomí a souhlasí, že odstoupí-li Zákazník od Smlouvy neoprávněně (neplatně) a i přesto zašle zakoupené Zboží zpět Prodávajícímu, Prodávající zásilku obsahující vracené Zboží nepřijme, případně ji na náklady Zákazníka zašle zpět; nepodaří-li se zásilku doručit zpět Zákazníkovi, naloží Prodávající se Zbožím dle svého uvážení bez nároku Zákazníka na vrácení peněžních prostředků uhrazených případně v souvislosti s koupí tohoto Zboží Prodávajícímu.
10.6. Využije-li Zákazník, který není Spotřebitelem, oprávněně svého práva odstoupit od Smlouvy, je povinen vrátit Prodávajícímu zakoupené Zboží nepoškozené, nepoužité, úplné, neopotřebené, pokud možno v původním obalu se všemi identifikačními štítky, neprané a stejné velikosti, a to nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od Smlouvy. Zákazník, který není Spotřebitelem, bere na vědomí a souhlasí s tím, že vrátí-li Prodávajícímu Zboží nekompletní nebo prokazatelně použité či poškozené, má Prodávající vůči takovému Zákazníkovi nárok na peněžitou náhradu za snížení hodnoty Zboží; tento nárok je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Zákazníka, který není Spotřebitelem na vrácení Ceny. Prodávající tedy v takovém případě vrátí Zákazníkovi, který není Spotřebitelem, peněžní prostředky ve výši tomu odpovídající. Zákazník, který není Spotřebitelem, dále bere na vědomí a souhlasí s tím, že není-li vrácení Zboží možné či bude-li vrácené Zboží dále neprodejné (např. z důvodu zničení nebo rozsáhlého poškození) může pohledávka Prodávajícího na peněžitou náhradu za snížení hodnoty Zboží svou výší odpovídat až plné Ceně Zboží.
10.7. Prodávající upozorňuje a Zákazník bere na vědomí, že nelze odstoupit od
smluv uvedených v § 1837 Občanského zákoníku, zejména tedy Zákazník nemůže odstoupit od Smlouvy, jejímž předmětem je koupě Personalizovaného zboží (tím však nejsou dotčena Zákazníkova práva z odpovědnosti Prodávajícího za vady Personalizovaného zboží).

11. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY BEZ UVEDENÍ DŮVODU
11.1. S výjimkou případů uvedených výše v odst. 10.7. VOP je Zákazník - Spotřebitel oprávněn odstoupit od Smlouvy bez udání důvodu, a to ve lhůtě 14 dnů (i) ode dne převzetí zakoupeného Zboží; anebo (ii) je-li předmětem Smlouvy několik druhů Zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky Zboží. Lhůta pro odstoupení od Smlouvy uvedená v předchozí větě se považuje za zachovanou, pokud Zákazník - Spotřebitel v jejím průběhu odešle Prodávajícímu oznámení, že od Smlouvy odstupuje (i bez uvedení důvodu).
11.2. Takové odstoupení od Smlouvy lze učinit osobně v partnerské fanshop prodejně Prodávajícího provozované na adrese Za elektrárnou 419, 170 00 Praha 7 (dále též jen „Fanshop“), či jej lze doručit v písemné podobě na adresu Fanshopu či elektronicky na e- mailovou adresu fanshop@ceskyflorbal.cz. Pro účely tohoto odstoupení od Smlouvy může Zákazník - Spotřebitel využít formulář, který tvoří přílohu těchto VOP.

page7image37524544 page7image37528384page7image37568704page7image37572160page7image37570048page7image37581952 page7image37571776page7image37580992page7image37580608 page7image37580416page7image37578304 page7image37577920 page7image37577728page7image37576960 page7image37554432

11.3. V případě odstoupení bez uvedení důvodu je Zákazník - Spotřebitel povinen
vrátit Prodávajícímu zpět zakoupené Zboží, a to na vlastní náklady a nejpozději do 14 dnů po odstoupení Zákazníka - Spotřebitele od Smlouvy (i) osobně, v Síni slávy či Fanshopu, nebo (ii) zasláním na adresu Fanshopu (to však doporučeně, nikoliv na dobírku). Zákazník - Spotřebitel nese náklady za vrácení Zboží, jestliže toto nemůže být

pro svou povahu vráceno obvyklou poštovní cestou.

11.4. V případě odstoupení bez uvedení důvodu vrátí Prodávající Zákazníkovi - Spotřebiteli Cenu nejpozději do 14 dnů od odstoupení. Prodávající však není povinen vrátit Zákazníkovi - Spotřebiteli Cenu dříve, než mu Zákazník - Spotřebitel Zboží předá zpět nebo prokáže, že mu Zboží odeslal. Společně s Cenou vrátí v případě odstoupení bez
uvedení důvodu Prodávající Zákazníkovi - Spotřebiteli rovněž případně
dodatečně účtované náklady na dodání Zboží, avšak zvolil-li si Zákazník - Spotřebitel jiný než nejlevnější způsob dodání Zboží, který Prodávající nabízí, vrátí Prodávající náklady na dodání Zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání Zboží. 11.5. Zákazník - Spotřebitel odpovídá Prodávajícímu pouze za snížení hodnoty Zboží v důsledku nakládání se Zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi Zboží, vč. jeho funkčnosti. Zákazník - Spotřebitel bere na vědomí, že vrátí-li Prodávajícímu Zboží s hodnotou sníženou v důsledku nakládání se Zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi Zboží, vč. jeho funkčnosti, má Prodávající vůči takovému Zákazníkovi nárok na peněžitou náhradu za snížení hodnoty Zboží.

page8image37555776 page8image37563456page8image37610304 page8image37609536page8image37611264 page8image37630528

12. PRÁVA ZÁKAZNÍKA Z ODPOVĚDNOSTI PRODÁVAJÍCÍHO ZA VADY
12.1. Odpovědnost Prodávajícího za vady Zboží, které se projeví jako rozpor se Smlouvou po převzetí zakoupeného Zboží, se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a Zákona o ochraně spotřebitele (v případě Zákazníka - Spotřebitele).
12.2. Prodávající odpovídá Zákazníkovi za bezvadnost Zboží při jeho převzetí; za vadu se považuje i dodání jiného Zboží. Zejména Prodávající odpovídá Zákazníkovi, že v době, kdy Zákazník Zboží převzal:
12.2.1. má zakoupené Zboží vlastnosti, které si strany ve Smlouvě ujednali,
resp. vlastnosti, které Prodávající popsal nebo které Zákazník očekával s ohledem
na povahu Zboží a na základě reklamy Prodávajícím prováděné;
12.2.2. se Zboží hodí k účelu, který pro jeho použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se Zboží tohoto druhu obvykle používá;
12.2.3. Zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo
předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy; 12.2.4. je Zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti; a
12.2.5. Zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
12.3. Ujednání dle odst. 12.2. VOP se nepoužije (i) u Zboží prodávaného za nižší Cenu na vadu, pro kterou byla nižší Cena ujednána, (ii) na opotřebení Zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, (iii) u použitého Zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou Zboží mělo při převzetí Zákazníkem, nebo (iv) vyplývá-li to z povahy Zboží.
12.4. Práva Zákazníka vyplývající z odpovědnosti Prodávajícího za vady Zboží, včetně záruční odpovědnosti Prodávajícího, uplatňuje Zákazník u Prodávajícího na adrese Síně slávy či Fanshopu (osobně či písemně) či elektronicky na e-mailové adrese fanshop@ceskyflorbal.cz.
12.5. Právo Zákazníka z vadného plnění zakládá (i) vada, kterou má Zboží při
přechodu nebezpečí škody na Zákazníka, byť se projeví až později a/nebo (ii) vada vzniklá později, způsobil-li jí Prodávající porušením své povinnosti. Nebezpečí škody přechází na Zákazníka převzetím Zboží.
12.6. Není-li zakoupené Zboží při převzetí Zákazníkem ve shodě se Smlouvou (dále
jen „Rozpor“), má Zákazník právo na to, aby Prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu uvedl Zboží do stavu odpovídajícího Smlouvě, a to podle požadavku Zákazníka buď výměnou Zboží, nebo jeho opravou; není-li takový postup možný, může
Zákazník požadovat přiměřenou slevu z Ceny Zboží nebo od Smlouvy odstoupit. To neplatí, věděl-li Zákazník o Rozporu před převzetím Zboží nebo Rozpor sám způsobil. Rozpor, který se projeví během 6 měsíců ode dne převzetí Zboží, se považuje za Rozpor existující již při jeho převzetí, pokud to neodporuje povaze Zboží nebo pokud se neprokáže opak.
12.7. Právo z vadného plnění Zákazníkovi nenáleží, pokud Zákazník před převzetím

page8image37618816 page8image37630336page8image37633408 page8image37337920

Zboží věděl, že Zboží má vadu, anebo pokud Zákazník vadu sám způsobil.

13. ZÁRUKA ZA JAKOST, REKLAMACE
13.1. Prodávající poskytuje na jím prodávané Zboží záruku za jakost v délce 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet dnem, ve kterém Zákazník Zboží převezme. Prodávající upozorňuje, že v případě vyřízení reklamace formou výměny Zboží neběží nová záruční doba.

page9image36930112

13.2. Jako doklad o záruce vystavuje Prodávající obvykle ke každému zakoupenému Zboží doklad o zakoupení (daňový doklad - faktura) se zákonem uvedenými údaji, které jsou potřeba pro uplatnění záruky. Na žádost Zákazníka poskytne Prodávající záruku formou záručního listu.

13.3. Prodávající doporučuje, aby Zákazník zakoupené Zboží bezodkladně po jeho převzetí prohlédl a v případě zjištění jakýchkoli vad informoval Prodávajícího, a to jedním z následujících způsobů:
13.3.1. osobně, na adrese Síně slávy či Fanshopu;
13.3.2. elektronicky, zasláním e-mailové zprávy na e-mailovou adresu fanshop@ceskyflorbal.cz;
13.3.3. písemně, na adrese Síně slávy či Fanshopu; nebo
13.3.4. telefonicky, na tel. čísle +420 727 968 268, přičemž reklamované Zboží je potřeba následně doručit zpět osobně do Síně slávy či Fanshopu nebo poštou či osobně na adresu Fanshopu, pokud možno v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu, s popisem závady a jejího případného projevu, dokladem prokazujícím koupi Zboží (tj. daňovým dokladem či jeho kopií nebo záručním listem) a kontaktními údaji Zákazníka (zejm. zpáteční adresa, e-mail a/nebo tel. číslo). Stejně tak Prodávající doporučuje zvolit upřednostňovaný způsob vyřízení reklamace (oprava, výměna, vrácení peněžních prostředků, odstoupení od Smlouvy).
13.4. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy Prodávající obdržel
od Zákazníka reklamované Zboží.
13.5. Zákazník nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na Zboží na Zákazníka vnější událost (ledaže vadu způsobil Prodávající). Dále se záruka nevztahuje na poškození vzniklá mj.:
13.5.1. mechanickým poškozením Zboží,
13.5.2. používáním Zboží v podmínkách, které neodpovídají (zejm. teplotou,
prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí) určení, povaze a charakteru Zboží,
13.5.3. neodborným zacházením či obsluhou nebo nesprávnou péčí o Zboží,
13.5.4. poškozením způsobeným nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s určením, povahou a charakterem Zboží,
13.5.5. poškozením přírodními živly nebo vyšší mocí.
13.6. V případě reklamace Zboží vydá Prodávající Zákazníkovi písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem a jaký způsob vyřízení je
Zákazníkem požadován, a to e-mailem či osobně (reklamuje-li Zákazník Zboží osobně) bezprostředně po přijetí reklamace. Prodávající upozorňuje a Zákazník bere na vědomí, že takové písemné potvrzení slouží pouze jako doklad o přijetí reklamace, s tím, že oprávněnost reklamace bude posouzena až následně, v rámci reklamačního řízení.
13.7. O tom, že byla reklamace vyřízena a jakým způsobem, informuje Prodávající Zákazníka na jím uvedenou e-mailovou adresu či prostřednictvím jiného, Zákazníkem k tomu určeného, kontaktního údaje.
13.8. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamaci (včetně odstranění vad) vyřídí Prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne jejího uplatnění (ledaže se Prodávající se Zákazníkem dohodnou jinak). Následně vydá Prodávající Zákazníkovi potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Zákazník je povinen poskytnout Prodávajícímu součinnost nezbytnou k vyřízení reklamace (prodloužení lhůty k vyřízení reklamace působené neposkytnutím potřebné součinnosti ze

page9image36930688 page9image36930880page9image36931072page9image36931264page9image36931456page9image36931648 page9image36931840

strany Zákazníka nemůže být považováno za prodlení Prodávajícího či porušení jakékoli

jeho jiné povinnosti).
13.9. V případě oprávněné reklamace má Zákazník právo na náhradu nejnižších nákladů nutných pro uplatnění reklamace (zejm. základní poštovné); Prodávající nehradí náklady na expresní přepravu a obdobné služby, jejichž využití není pro reklamaci nezbytně nutné. O proplacení nákladů je Zákazník povinen požádat Prodávajícího bez zbytečného odkladu, nejdéle však do 1 měsíce od konce záruční doby.

 1. OSTATNÍ USTANOVENÍ
  14.1. Vlastnické právo k zakoupenému Zboží nabývá Zákazník, který není Spotřebitelem, okamžikem zaplacení Ceny za Zboží.
  14.2. Prodávající je oprávněn k prodeji Zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost Prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad dodržováním Zákona o ochraně spotřebitele vykonává ve vymezeném rozsahu Česká obchodní inspekce (adresa ústředního inspektorátu: Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, web: www.coi.cz). Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz, sídlo: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7).
  14.3. Zákazník bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící
  webové rozhraní E-shopu (včetně fotografií nabízeného Zboží) jsou chráněny autorským právem. Zákazník se zavazuje nevykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní E-shopu.
  14.4. Zákazník není oprávněn při využívání webového rozhraní E-shopu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní E-shopu. Webové rozhraní E-shopu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních Zákazníků, a který je v souladu s jeho určením.
  14.5. Prodávající není ve vztahu k Zákazníkovi - Spotřebiteli vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku.
  14.6. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webového rozhraní E-shopu nebo v důsledku užití webu E-shopu v rozporu s
  jeho určením.
  14.7. Zákazník - Spotřebitel výslovně souhlasí se sdělením údajů dle § 1811 odst. 1 Občanského zákoníku a údajů dle § 1820 odst. 1 Občanského zákoníku formou zveřejnění na webu Eshopu, jakož i formou jejich zahrnutí do těchto VOP, které je možné uchovat a opakovaně zobrazovat a takové sdělení těchto údajů považuje za dostatečné. 14.8. Prodávající je oprávněn jednostranně započítávat veškeré své pohledávky za Zákazníkem vůči pohledávkám Zákazníka za Prodávajícím.
  14.9. Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že jedná-li vůči Prodávajícímu
  namísto Zákazníka jeho zástupce, zaměstnanec či jiná jím pověřená osoba, je Zákazník z takového jednání vůči Prodávajícímu zavázán, jako by jej učinil osobně, a to v plném rozsahu.
  14.10. Informace o zpracování osobních údajů ze strany Prodávajícího jsou k dispozici
  na fanshop.ceskyflorbal.cz.
  14.11. Kontaktní údaje Prodávajícího – adresa pro doručování písemností: UNITY!cx s.r.o., Fanshop Českého florbalu, Za elektrárnou 419, 170 00 Praha 7, elektronická adresa: fanshop@ceskyflorbal.cz , tel.: +420 727 968 268.

 2. ŘEŠENÍ SPORŮ
  15.1. Mimosoudní vyřizování stížností Zákazníků - Spotřebitelů zajišťuje
  Prodávající prostřednictvím e-mailové adresy fanshop@ceskyflorbal.cz. Informaci o vyřízení stížnosti Zákazníka zašle Prodávající na e-mailovou adresu Zákazníka uvedenou v jeho stížnosti. Se stížností se lze obrátit rovněž na Českou obchodní inspekci (www.coi.cz).

page10image36933568 page10image36933760page10image36933952

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů: Subjektem věcně příslušným

k mimosoudnímu řešení sporů mezi Prodávajícím a Zákazníkem – Spotřebitelem je

Česká obchodní inspekce (www.coi.cz). Zákazník - Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

15.2. Pokud vztah Smlouvou založený a/nebo s ní související obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, sjednávají strany, že takový vztah se v plném rozsahu řídí právním řádem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů, od kterých se nelze odchýlit dohodou stran. Pro rozhodování o všech sporech ze Smlouvy (včetně těchto VOP) či s ní souvisejících si Prodávající a Zákazník výslovně volí jako věcně i místně příslušný Obvodní soud pro Prahu 7.

15.3. Zákazník, který není Spotřebitelem, na sebe přebírá nebezpečí změny okolností.

page11image37514304

16. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
16.1. Je-li některé ustanovení VOP neplatné nebo neúčinné, nebo se neplatným či neúčinným v budoucnu stane, zavazují se strany Smlouvy řídit se takovým ustanovením, jehož smysl se neplatnému či neúčinnému ustanovení co nejvíce podobá. Neplatnost nebo neúčinnost jednoho ustanovení VOP se nedotýká platnosti nebo účinnosti ostatních ustanovení VOP. Změny a doplňky Smlouvy, resp. VOP musí být učiněny v písemné či elektronické formě.
16.2. Není-li stanoveno jinak či nedohodnou-li se smluvní strany jinak, veškerá korespondence související s nákupem Zákazníka v E-shopu, resp. se Smlouvou bude činěna prostřednictvím e-mailových zpráv či písemně. Přípustnou formou doručování písemné korespondence je osobní předání oproti podpisu nebo doručení poštou formou doporučené zásilky na adresu Fanshopu či na adresu Zákazníka jím uvedenou. Za doručení písemné korespondence se pro účely Smlouvy považuje též případ, kdy adresát odmítne osobní předání nebo doručení poštou nebo není-li písemná korespondence, jež byla uložena na poště jako nedoručená, vyzvednuta adresátem do 10 dnů od takového uložení, přičemž za doručení se považuje 11. den od uložení. V případě elektronické korespondence se za doručení považuje okamžik přijetí elektronické korespondence na server příchozí pošty, přičemž integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem.
16.3. Nedílnou součást těchto VOP tvoří příloha – vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy.
16.4. Tyto VOP nabývají účinnosti dne 01. 03. 2021. VOP jsou Zákazníkovi k dispozici na webu Eshopu. Prodávající si vyhrazuje právo VOP měnit podle svých potřeb v souladu s obchodní strategií a aktuálním stavem na trhu, přičemž nové znění VOP zveřejní Prodávající vždy na svých internetových stránkách a toto je platné ode dne jejich zveřejní. Změnou znění VOP však nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti jejich předchozího znění.

Příloha:

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy) Oznámení o odstoupení od smlouvy
- Adresát: UNITY!cx s.r.o., se sídlem Praha 4, Pod Lázní 1028/12, PSČ 14000, doručovací adresa: UNITY!cx s.r.o., Fanshop Českého florbalu, Za elektrárnou 419, 170 00 Praha 7, e- mailová adresa fanshop@ceskyflorbal.cz

- Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží (*)/o poskytnutí těchto služeb (*)

- Datum objednání (*)/datum obdržení (*)

- Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů

13. ZÁRUKA ZA JAKOST, REKLAMACE
13.1. Prodávající poskytuje na jím prodávané Zboží záruku za jakost v délce 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet dnem, ve kterém Zákazník Zboží převezme. Prodávající upozorňuje, že v případě vyřízení reklamace formou výměny Zboží neběží nová záruční doba.

page12image37517376

13.2. Jako doklad o záruce vystavuje Prodávající obvykle ke každému zakoupenému Zboží doklad o zakoupení (daňový doklad - faktura) se zákonem uvedenými údaji, které jsou potřeba pro uplatnění záruky. Na žádost Zákazníka poskytne Prodávající záruku formou záručního listu.

13.3. Prodávající doporučuje, aby Zákazník zakoupené Zboží bezodkladně po jeho převzetí prohlédl a v případě zjištění jakýchkoli vad informoval Prodávajícího, a to jedním z následujících způsobů:
13.3.1. osobně, na adrese Síně slávy či Fanshopu;
13.3.2. elektronicky, zasláním e-mailové zprávy na e-mailovou adresu fanshop@ceskyflorbal.cz;
13.3.3. písemně, na adrese Síně slávy či Fanshopu; nebo
13.3.4. telefonicky, na tel. čísle +420 727 968 268, přičemž reklamované Zboží je potřeba následně doručit zpět osobně do Síně slávy či Fanshopu nebo poštou či osobně na adresu Fanshopu, pokud možno v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu, s popisem závady a jejího případného projevu, dokladem prokazujícím koupi Zboží (tj. daňovým dokladem či jeho kopií nebo záručním listem) a kontaktními údaji Zákazníka (zejm. zpáteční adresa, e-mail a/nebo tel. číslo). Stejně tak Prodávající doporučuje zvolit upřednostňovaný způsob vyřízení reklamace (oprava, výměna, vrácení peněžních prostředků, odstoupení od Smlouvy).
13.4. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy Prodávající obdržel
od Zákazníka reklamované Zboží.
13.5. Zákazník nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na Zboží na Zákazníka vnější událost (ledaže vadu způsobil Prodávající). Dále se záruka nevztahuje na poškození vzniklá mj.:
13.5.1. mechanickým poškozením Zboží,
13.5.2. používáním Zboží v podmínkách, které neodpovídají (zejm. teplotou,
prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí) určení, povaze a charakteru Zboží,
13.5.3. neodborným zacházením či obsluhou nebo nesprávnou péčí o Zboží,
13.5.4. poškozením způsobeným nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s určením, povahou a charakterem Zboží,
13.5.5. poškozením přírodními živly nebo vyšší mocí.
13.6. V případě reklamace Zboží vydá Prodávající Zákazníkovi písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem a jaký způsob vyřízení je
Zákazníkem požadován, a to e-mailem či osobně (reklamuje-li Zákazník Zboží osobně) bezprostředně po přijetí reklamace. Prodávající upozorňuje a Zákazník bere na vědomí, že takové písemné potvrzení slouží pouze jako doklad o přijetí reklamace, s tím, že oprávněnost reklamace bude posouzena až následně, v rámci reklamačního řízení.
13.7. O tom, že byla reklamace vyřízena a jakým způsobem, informuje Prodávající Zákazníka na jím uvedenou e-mailovou adresu či prostřednictvím jiného, Zákazníkem k tomu určeného, kontaktního údaje.
13.8. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamaci (včetně odstranění vad) vyřídí Prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne jejího uplatnění (ledaže se Prodávající se Zákazníkem dohodnou jinak). Následně vydá Prodávající Zákazníkovi potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Zákazník je povinen poskytnout Prodávajícímu součinnost nezbytnou k vyřízení reklamace (prodloužení lhůty k vyřízení reklamace působené neposkytnutím potřebné součinnosti ze

page12image37518144 page12image37518336page12image37518720page12image37518528page12image37519104page12image37505280 page12image37504128

strany Zákazníka nemůže být považováno za prodlení Prodávajícího či porušení jakékoli